je v spoločnosti Proficabs s.r.o., so sídlom 022 01 Čadca, Podzávoz 3320 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).
 
Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

pdfSpracúvané osobné údaje
pdfPlnenie zmluvy
pdfKontaktný formulár
pdfAgenda dotknutých osôb
pdfRegistratúra
pdfReklamácie
pdfSporová agenda
pdfÚčtovná a daňová evidencia
pdfPoskytovanie telefonickej a emailovej podpory


Informácie o používaní súborov cookie

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

1. Čo sú cookie?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do vášho zariadenia, spravidla notebooku, PC alebo mobilu, ukladajú navštívené webstránky. Našej webstránke umožňujú zapamätať si informácie o vašich preferenciách, teda o vás.

2. Aké sú druhy cookie?

Delenie cookies je kľúčové pre posúdenie, či je potrebné na dané cookies získať súhlas alebo nie. Pre lepšie pochopenie uvedieme nielen delenie, ale aj konkrétne príklady cookies a analýzu, či sú dané cookies nevyhnutné alebo nie.

Len nevyhnutné cookies môžu byť spracúvané bez súhlasu

Spracúvanie cookies upravuje § 109 odsek (8) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Ten síce hovorí, že na spracovanie cookies je potrebný súhlas, umožňuje ale aj výnimku. A to vďaka formulácii:

„…To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Kľúčové pri určovaní, ktoré cookies sú nevyhnutné, je dôsledné posúdenie ich nevyhnutnosti

Spoločnosti sa pri spracovaní cookies budú musieť zamyslieť, či cookies, ktoré chcú spracovať spĺňajú podmienku nevyhnutnosti, teda si klásť nasledovnú otázku:

Je spracovanie daných cookies bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ?

Ak dané cookies túto podmienku spĺňajú, nie je potrebné si od návštevníka pýtať súhlas na ich spracovanie. Ak túto podmienku nespĺňajú, súhlas je potrebný. Vyplýva to zo zmien zákona o elektronických komunikáciách.


1. Nevyhnutné (funkčné) cookies

Nevyhnutné cookies zabezpečujú správne fungovanie webstránky a majú tiež za účel zvýšenie užívateľského komfortu návštevníka webstránky. Nevyhnutné cookies zabezpečujú, aby správne fungovalo nielen prezeranie webstránky, ale aby správne fungovali aj funkcionality, ktoré majú slúžiť návštevníkovi webstránky.

Autentifikačné cookies (ukladajú informácie o prihlásení používateľa)

Ak sa návštevník webstránky prihlási do svojho konta a prejde na inú podstránku daného webu alebo zavrie okno prehliadača a o nejaký čas sa na danú webstránku vráti, je vďaka autentifikačným cookies stále prihlásený a nemusí opätovne zadávať prihlasovacie údaje. Na základe toho mu môže byť na webstránke napríklad zobrazený obsah, ktorý je dostupný len pre užívateľov. Ako príklad môžeme uviesť autentifikačné cookies, ktoré používajú spravodajské denníky pri užívateľoch s predplatným. Ak by tieto denníky nepoužívali autentifikačné cookies, užívateľ by sa musel do svojho konta prihlasovať po kliknutí na každý ďalší článok.

Cookies, ktoré ukladajú produkty v košíku

Ak by tieto cookies neboli/nefungovali, prekliknutím na inú stránku internetového obchodu by webstránka nevedela určiť, že ste to boli ten zákazník, ktorý pred tým vložil produkt do košíka a tak by produkt z košíka zmizol. Bez cookies by ale zákazníci neboli schopní kúpiť ani tento jeden produkt. Akonáhle by prešli na dokončenie objednávky, produkt by z košíka zmizol. Vďaka cookies produkt v košíku zostane a do košíka môžeme pridať ľubovoľný počet produktov.

Bezpečnostné cookies

Niektoré cookies pomáhajú zaistiť, že do daného účtu na webstránke má prístup jeho skutočný vlastník. Súbory cookies vedia vďaka overeniu používateľov zabrániť podvodom a tým chránia používateľov, ktorý využívajú určitú online službu. Preto netreba cookies vnímať len ako hrozbu a zásah do súkromia, ale uvedomovať si aj ich veľký prínos pre bezpečnosť na internete.

Cookies na vyrovnávanie záťaže

Návštevník webstránky posiela počas prehliadania na server webstránky požiadavky. Kliknutie na hyperlink je tiež požiadavka, požiadavka na zobrazenie stránky, ktorá sa nachádza na tomto hyperlinku. Požiadavky sú posielané na skupinu serverov a cookies na vyrovnávanie záťaže zabezpečia, aby bola požiadavka od jedného užívateľa smerovaná vždy len na jeden konkrétny server a tým neprešlo k zahlteniu serverov a možnému zníženiu kvality prehliadania webstránky nielen pre daného návštevníka, ale aj pre ostatných návštevníkov webstránky.

Cookies na preferenciu jazyka

Pri viacjazyčných webstránkach majú používatelia možnosť zvoliť si ich preferenčný jazyk. Vďaka cookies na preferenciu jazyka webstránka vie, že daný používateľ chce mať stránku zobrazenú v danom jazyku. Ak by tieto cookies na viacjazyčnej stránke nefungovali, užívateľ by musel klikať na jazykovú preferenciu na každej podstránke, ktorú na danej webstránke navštívi.

Cookies na zdieľanie sociálnych sietí

Tzv. „share buttons“ na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach tiež využívajú cookies. Pomocou týchto cookies sociálna sieť môže overiť, že daný obsah zdieľa jej používateľ. Keďže len používateľ danej sociálnej siete môže zdieľať obsah prostredníctvom modulu danej sociálnej siete.
Cookies na zdieľanie sociálnych sietí sú ukážkovou situáciou časti výnimky, kedy nie je potrebný súhlas, konkrétne časti zo zákona „… na poskytovanie služby, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“
Užívateľ klikol na zdieľanie, požaduje službu zdieľanie obsahu na sociálnej sieti. Takže súhlas nie je potrebný. Pri týchto cookies je dôležité tiež spomenúť, že sú to 3rd party cookies a aj napriek tomu sú nevyhnutné a nie je potrebné pri nich získavať súhlas. Je to dôkaz toho, že nie všetky 3rd party cookies automaticky nemôžu byť nevyhnutné.

Záver: Cookies na zdieľanie sociálnych sietí spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.

Cookies z „live chatov“

Mnoho stránok využíva funkciu tzv. „live chatu“. Návštevník webstránky môže cez malé okno v rohu obrazovky komunikovať s človekom (alebo robotom) z danej stránky. Live chaty tiež využívajú cookies na zabezpečenie ich správneho fungovania.

Cookies z live chatov sú z hľadiska ochrany osobných údajov podobné ako cookies na zdieľanie sociálnych sietí. Aj tieto sú 3rd party cookies a tiež sa začnú spracúvať až vtedy, keď daný užívateľ vykoná určitú akciu, v tomto prípade kliknutie na otvorenie chatu.

Cookies, že používateľ bol informovaný/akceptoval cookies

Áno, aj tieto cookies sú nevyhnutné. Bez nich by návštevníkom webstránky vyskakovala „cookies lišta“ po kliknutí na každú ďalšiu podstránku danej webstránky.

Záver: Cookies, že používateľ bol informovaný/akceptoval cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.

 

2. Analytické (štatistické) cookies – nie sú nevyhnutné

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky danú webstránku používajú. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky. Vďaka analytickým cookies prevádzkovatelia webstránok vedia napríklad:

  • koľko ľudí navštívilo ich webstránku
  • koľko ľudí opustilo webstránku po prezretí prvej stránky
  • koľko ľudí si prezrelo viac podstránok danej webstránky
  • aké sú zdroje objednávok
  • aké činnosti vykonali daní návštevníci na ich webstránke
  • ako dlho sa ľudia zdržali na ich webstránke
  • a iné informácie

Na základe týchto informácii sa môžu prevádzkovatelia webstránok lepšie rozhodovať ohľadom ich webstránky. Ktorý obsah webstránky je dobrý a účinný a je pre spoločnosť kľúčový. Ktorý obsah je naopak málo výkonný a treba ho vylepšiť. Ktoré zdroje webstránky sú kľúčové a prinášajú spoločnosti prínos vo forme konverzií. Ktoré zdroje webstránky nie sú pre spoločnosť prínosné. Z ktorých zdrojov prichádza málo návštevnosti a treba na nich zapracovať.

Sú analytické cookies nevyhnutné? – NIE

Z opisu analytických cookies vyplýva, že nespĺňajú podmienky nevyhnutnosti:

„Nie sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Analýza správania užívateľov webstránky nie je funkcionalita, ktorú by užívateľ výslovne žiadal. Analýza správania slúži hlavne prevádzkovateľovi webstránky a tak analytické cookies nemôžu byť považované za nevyhnutné.

Záver: Analytické (štatistické) cookies nespĺňajú podmienku nevyhnutnosti a je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.

Aké spoločnosti (tretie strany) používajú analytické cookies?

Analýzu používateľov webstránky a analytické cookies používajú napríklad spoločnosti ako:

Google – Analytics
Mixpanel
Matomo
Piwik PRO
Adobe Analytics
Plausible

Prevádzkovateľ webstránky používa ich systémové riešenie a vďaka tomu tieto spoločnosti umiestňujú na weboch používateľov cookies. Ide teda o 3rd party cookies.


3. Marketingové (reklamné) cookies – nie sú nevyhnutné

Reklamné cookies sú presne tie cookies, ktoré majú na svedomí, že keď navštívite webstránku určitého internetového obchodu, v najbližšom období sa Vám bude zobrazovať reklama daného internetového obchodu aj keď navštívite iné internetové stránky. Ide o tzv. retargeting.

Reklamné cookies sú takmer vždy 3rd party cookies, teda cookies na stránku uloží a spracúva iný subjekt ako prevádzkovateľ webstránky.

Sú marketingové (reklamné) nevyhnutné? – NIE

Z opisu reklamných cookies vyplýva, že nespĺňajú podmienky nevyhnutnosti:

„Nie sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

To, že sa návštevníkom webstránky zobrazuje reklama webstránok, ktoré navštívili, nie je funkcionalita, ktorú by užívateľ výslovne žiadal. Na zobrazovaní reklám zarába prevádzkovateľ webstránky a reklamná spoločnosť a tak reklamné cookies nemôžu byť v žiadnom prípade považované za nevyhnutné.

Aké spoločnosti používajú marketingové (reklamné) cookies?

Reklamné cookies využívajú a retargeting poskytujú napríklad spoločnosti ako:

Google Ads
Facebook
ReTargeter
AdRoll
Sklik.cz

Iné delenia cookies

Okrem delenia cookies na nevyhnutné, analytické a marketingové, existujú aj iné prístupy k deleniu cookies. Rozlišujene dočasné cookies alebo trvalé cookies. A cookies delíme tiež na 1st party cookies a 3rd party cookies.

Dočasné cookies a trvalé cookies

Dočasné a trvalé cookies sa líšia v dobe, ktorú ostávajú v prehliadači užívateľa. Cookies sú dočasné alebo trvalé podľa ich nastavenia. Tu prichádza do praxe zásada minimalizácia uchovávania, ktorá je vyžadovaná podľa GDPR. Minimalizácia uchovávania hovorí, že osobné údaje sa majú spracúvať len na čas, ktorý je potrebný vzhľadom na účel, na ktorý sa dané údaje spracúvajú.

Dočasné cookies

Dočasné cookies sa pri zatvorení okna danej webstránky vymažú. Sú to tie cookies, ktoré sú potrebné len pokým je užívateľ na stránke. Podľa zásady minimalizácie uchovávania teda zatvorením prehliadača končí účel, na ktorý boli spracúvané a preto majú byť a sú vymazané.

Trvalé cookies

Trvalé cookies ostávajú v prehliadači užívateľa aj po zavretí danej webstránky. Musí teda existovať účel, pre ktorý sú spracúvané aj po opustení webstránky. Aj pri trvalých cookies treba brať do úvahy zásadu minimalizácie uchovávania a teda, že pri určení doby koľko ostanú v prehliadači užívateľa musí byť zohľadňované, že ostávajú v prehliadači užívateľ len po dobu, po ktorú stále trvá účel, za akým boli spracované.

1st party cookies a 3rd party cookies

Cookies sa delia na 1st party cookies a 3rd party cookies a pri tomto delení je podstatné aké subjekty spracúvajú dané cookies. Subjekty, ktoré spracúvajú cookies môžu byť:

  • 1. 1st party – webstránka, ktorú používateľ navštívil
  • 2. 3rd party – ostatné subjekty

Ak Vám rozdiel ešte nie je jasný, odporúčam toto video v angličtine pre lepšie pochopenie rozdielu – 1st Party Cookies vs. 3rd Party Cookies.

Aké sú to 1st party cookies?

1st party cookies, nie sú posúvané tretiemu subjektu, ale spracúva ich len jeden „subjekt“ („party“ v slovenčine „subjekt“). Týmto jedným subjektom je webstránka, ktorú používateľ navštívil.

Aké sú to 3rd party cookies?

3rd party cookies sa vyznačujú tým, že sú spracované nielen webstránkou, ktorú užívateľ navštívil, ale aj tretími subjektami – inými spoločnosťami ako prevádzkovateľom webstránky.

Sú automaticky len 1st party cookies tie nevyhnutné?
Nemusí tomu tak vždy byť. Aj 3rd party cookies môžu byť využité na zabezpečenie funkcionality, ktorú si návštevník webstránky vyžiadal. A zároveň aj 1st party cookies nemusia byť automaticky vždy nevyhnutné.


3. Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookie na našich web stránkach, kontaktujte nás na: www.detskysatnik.sk, www.profitaxi.sk,